6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme:

Bestamikoyuncu.com olarak sizlere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere işbu bilgilendirmeyi yapmaktayız.

6698 Sayılı Kanun kapsamında, “Kişisel Veri”; tarafınızca iletilen veya kamu ve özel kurumları kapsayacak şekilde üçüncü kişilerden edinilen bilgileriniz dâhil kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgileriniz ve bize iletmiş olduğunuz tüm bilgileri, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla Bestamikoyuncu.com bilgi teknolojisi ve iletişim sistemlerinde kullanılan yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik ortamda elde edilen ve/veya tutulan tüm bilgileri ve Kanunen yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olan özlük bilgileriniz, sağlık bilgileriniz, varsa hukuki işlemler, Kurumdan olan hak ve alacaklarınız ile ilgili olarak kamu kurumları veya yargı organları tarafından gönderilen bilgilerinizi de kapsayan özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil tüm bilgileri ifade eder.

Bestamikoyuncu.com, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Kişisel Verileriniz ilgili kanunlar gereği yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olarak ve sizlerle iletişim sağlanarak bilgi verilebilmesi amacıyla KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlarla işlenmekte, kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte, gerektiğinde güncellenmekte ve aktarılabilmektedir. Bestamikoyuncu.com kişisel verilerinizi, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için makul teknik önlemleri almaktadır.

Bu bilgilendirme metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, ilgili kanunlar çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve yukarıda belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde; Bestamikoyuncu.com ile hukuken yetkili olan adli ve idari makamlarla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, bağımsız denetim şirketi gibi hukuken yetkilendirilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılabilecektir.

Bestamikoyuncu.com; sitede yer alan iletişim formu aracılığıyla verilen kişisel bilgileri gizli tutmayı ve üçüncü kişilere devretmemeyi taahhüt eder. Bu bilgiler sadece formu dolduran şahsın taleplerine cevap vermek, sınavlar ve sonuçları hakkında bilgilendirmek ve etkinliklerimize katılım amacıyla kullanılacaktır.

Onayınızla birlikte, paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz tüm kişisel verilerinizin, size deneme sınavları ve sonuçları hakkında bilgi vermek, düzenlenen/düzenlenecek etkinlikleri haber vermek, velileri bu konularda bilgilendirmek amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için Bestamikoyuncu.com; tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Kişisel verilerinizin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiğiniz üçüncü kişiler:

• Bestamikoyuncu.com’un yasal olarak ilişki içerisinde olduğu (MEB) bakanlık ve bağlı kuruluşları

• Bestamikoyuncu.com’un iştirakleri ve bağlı ortaklıkları

• Bestamikoyuncu.com adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili kayıtlarınızı güncellemek/düzeltmek ve sahip olduğunuz diğer haklarınızı kullanmak için şirketimizde kayıtlı e-posta adresinizden bilgi@bestamikoyuncu.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Bu husustaki yazılı talepleriniz Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde yerine getirilecektir.

KAPAT